Érvényes: 2015. december 1. napjától

Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák a http://old.newyearsevehungary.com/ webshop
(a továbbiakban: Webáruház) felhasználási feltételeit és annak szabályait. A Webáruház tulajdonosa és működtetője a Budnight ECC Kft (cégjegyzékszám: 01-09-936631, székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41.; adószám: 22631417-2-43, elektronikus elérhetőség: info@budnight.hu; telefonszám: +36 70 946 9932) (a továbbiakban: Üzemeltető), aki on-line vásárlási lehetőséget nyújt mindazoknak, akik a webes felületen keresztül kívánnak – az Üzemeltető által kínált – terméket vásárolni (a továbbiakban: Felhasználó).

1. A jogviszony tárgya

1.1. A jogviszony tárgya az Üzemeltető által működtetett Webáruház használata, illetve az azon keresztül történő vásárlás.

1.2. A Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatás: on-line kereskedelmi tevékenység jellegű, amennyiben felületén keresztül a Felhasználó a kiválasztott terméket előzetes regisztráció után megvásárolja (a továbbiakban: Webshop szolgáltatás).

1.3. A Webáruház által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő személy Felhasználónak minősül, és mint ilyen jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

2.1. A Webáruház kereskedelmi szolgáltatásának használatához előzetes regisztráció szükséges, mely a webes felületen elérhető űrlap kitöltésével történik. Itt szükséges megadni – a személyes adatokon (név, születési hely és idő, lakcím, számlázási és szállítási cím, elektronikus levelezési cím, telefonszám) kívül – egy felhasználó nevet és jelszót, mely a Webáruházra történő belépéshez szükséges.

2.2. A regisztráció során a Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadására vonatkozóan köteles nyilatkozatot tenni. A Felhasználó az “Egyetértek és Elfogadom a Felhasználási Feltételek valamennyi pontját” szöveg melletti négyzet kipipálásával és a regisztráció gombra történő kattintással fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. Elfogadás nélkül a regisztráció sikertelen.

2.3. A regisztráció megtörténtéről az Üzemeltető elektronikus levél (e-mail) formájában visszaigazolást küld a Felhasználónak az általa megadott elektronikus levelezési címre.

2.4. A Felhasználót regisztrációs díj nem terheli.

2.5. A Felhasználó által megadott személyes adatok az ún. „Személyes fiókban” kerülnek rögzítésre. Amennyiben Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, e változásokat köteles a Felhasználói fiókban átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

2.6. A felhasználói név szolgál a Webáruház használóinak azonosítására. A felhasználó név nem lehet olyan kifejezés, mely a közerkölcsöt, a jó érzést, vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, vagy sértheti, mely esetben a regisztráció törlésre kerül. Közerkölcsöt sértő kifejezés különösen a trágár, obszcén kifejezés akár magyar, akár más idegen nyelven.

2.7. Üzemeltető jogosult a regisztrált Felhasználók által megadott adatok valódiságát ellenőrizni, ennek keretében a megfelelő okiratok, illetve dokumentumok becsatolását kérheti, amennyiben valamely adat valótlanságára utaló körülmény merül fel.

2.8. Azt a Felhasználót, aki hamis adato(ka)t szolgáltat, az Üzemeltető a Webáruház használatából kizárja.

2.9. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználót a szolgáltatáshoz történő hozzáférésből kitagadja (a regisztrációt törölje), amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket megszegi vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, mely az Üzemeltető megítélése szerint veszélyezteti mások jogát vagy jogos érdekét, vagy sértheti mások jóérzését.

2.10. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó által megadott adatok valótlanságáért, illetve az ebből fakadó, esetlegesen felmerülő harmadik személynek okozott kárért.

3. Webshop szolgáltatás

3.1. Jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Webshop szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, melynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog értékesítése.

3.2. A Webshop szolgáltatás keretében bármely Felhasználó megvásárolhatja az Üzemeltető által a Webáruházon eladásra felkínált terméket. A Webshop szolgáltatás igénybevétele kizárólag regisztrációval történik. Webshop szolgáltatás esetében az adásvételi szerződés a Felhasználó által tett megrendelés Üzemeltető általi e-mailben történt visszaigazolásával jön létre azzal, hogy Üzemeltető a termék tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Az adásvételi szerződés létrejöttét követően a Felhasználó elnevezése Vevő vagy Felhasználó. Jelen pont szerinti szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek a nyelve magyar. A szerződés iktatásra nem kerül és később vissza nem kereshető.
3.3. A termék honlapon feltüntetett ára forintban meghatározott bruttó ár (nettó ár + ÁFA).

3.4 A Webshop-ban történő vásárlás menete a következő:

3.4.1. A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és a „Kosárba” címszóra kattint. A Felhasználó több terméket is a kosárba helyezhet azok megrendelése előtt.

3.4.2. A „Kosár” ikonra történő kattintással a Felhasználó a „Kosár” oldalra kerül, ahol ellenőrizheti a kosár tartalmát és a megrendelt termékek ellenértékének összegét. A kosár tartalmának módosítására a Felhasználó jogosult.

3.4.3. A „Fizetek” gombra kattintással a Felhasználó a „Pénztár” oldalra kerül, ahol a Felhasználó köteles megadni a nevét (cégnevét), anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét (székhelyét), a szállítási címet és a számlázási címet, valamint a mobil telefon számát és az elektronikus elérhetőségét, illetve gazdálkodó egység esetében a cégjegyzékszámát.

3.4.4. A fenti adatok megadását követően a Felhasználó az „Elolvastam és megértettem a szerződési feltételeket, és egyben elfogadom a PayU Bankkártyás fizetésre vonatkozó Felhasználási feltételek-et” szöveg melletti négyzet pipálását követően jogosult a „Megrendelés elküldése” gombra kattintani.

3.5.  A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9:00-18:00 óráig.  A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

3.6.  Amennyiben a Felhasználó megrendeli a terméket, a megrendelést követően az Üzemeltető – a megrendelés feldolgozását követően – értesíti a Felhasználót elektronikus levél formájában a megrendelés részleteiről (rendelés-visszaigazolás). A tájékoztatás a következő adatokat is tartalmazza: Üzemeltető cégnevét és címét, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a termék árát, a szállítási határidőt, a teljesítés egyéb feltételeit, az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, valamint az esetleges jótállás feltételeit.

3.7.  Vevő – eltérő kikötés hiányában – köteles fizetési kötelezettségének az értesítést követően haladéktalanul eleget tenni, ellenkező esetben a termék átvételére nem jogosult és úgy kell tekinteni, hogy a szerződéstől elállt.

3.8.  A vételár kiegyenlítése (fizetés módja) kizárólag PAYPAL rendszeren keresztül történik. A vételár megfizetését követően a Vevő értesítést kap a vételár kiegyenlítéséről. A vételár megfizetettnek minősül, amennyiben az ellenérték teljes egészében az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra került.
3.9. Amennyiben a Vevő bármely okból a megrendelt terméket nem kívánja megvásárolni, úgy a megrendelést jogosult visszavonni. A Felhasználó a megrendelés visszavonási jogát a termék szállító részére történt átadásáig jogosult gyakorolni. A megrendelés visszavonását a Felhasználó írásban köteles az Üzemeltető részére megküldeni.

3.10.    Eltérő kikötés hiányában a szállítási határidő 30 (harminc) nap. A szállítás munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között történik. Az Üzemeltető a termék szállítónak történt átadásáról elektronikus levélben tájékoztatja a Vevőt. A futárszolgálatnak a Vevő telefonos elérhetősége megadásra kerül arra az esetre, ha a kézbesítés megkísérlésének napján nem tartózkodna a szállítási címen. A Vevő a 6.4.3. pontban meghatározott személyes adatok szállító részére történő átadásához hozzájárul. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, úgy az Üzemeltető a felmerült valamennyi költségét a Vevőre terheli.

3.11.    Üzemeltető a terméket a Vevő által – a megrendeléskor – megadott szállítási címre szállítja ki. A szállítási és számlázási cím eltérhet. A Vevő a szállítás napját 2 (kettő) munkanappal megelőző munkanap 17 órájáig jogosult a szállítási cím módosítására.

3.12.    Jegyrendelés esetén a visszaigazoló elektronikus levél kinyomtatásával és annak helyszínen történő bemutatásával jogosult a Felhasználó az eseményen való részvételre.

3.13.    Az Üzemeltető fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. Az Üzemeltető a megrendelés visszautasítási jogát a vételár megfizetéséig jogosult gyakorolni.

3.14.    A szállítási költség a Felhasználót terheli.

3.15.    Webshop szolgáltatás keretében történő vásárlás esetén a Vevőre a tulajdonjog a vételár maradéktalan kiegyenlítésével száll át.

4.      Jogok és kötelezettségek

4.1.  Üzemeltető fenntartja a Webshop-ban feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. Üzemeltető garantálja, hogy a Felhasználó által leadott megrendelést követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2.  Üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vonatkozóan.

4.3.  Ilyen esetekben az Üzemeltető nem köteles a terméket a Webshop-ban feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a valós áron történő szállítást, amelynek ismeretében Felhasználó, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a valós áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény, illetve kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

4.4.  A Felhasználó a termék átvételekor köteles ellenőrizni a csomagolás épségét és a termék, valamint annak tartozékainak (kellékeinek) meglétét. A Felhasználó köteles a termék átvételekor jelezni a csomagolás hibáit és a csomag tartalmának hiányát.

4.5.  Felhasználó a vásárlástól 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A határidő a termék kézhezvételének napjától számítandó.

4.6.  A Felhasználó köteles az elállásról e-mail, telefon vagy a termék postára adásának útján értesíteni az Üzemeltetőt.

4.7.  Üzemeltető a Felhasználó elállása esetén a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles visszatéríteni.

4.8.  Az Üzemeltető jogosult a visszatérítendő összegből a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani.

4.9.  A termék visszaküldése esetén a szállításra alkalmas csomagolásáról Felhasználó köteles gondoskodni, így a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az elállási jog gyakorlása esetén minden esetben mellékelni kell az eredeti számlát és a jótállási jegyet, valamint minden olyan tartozékot, kelléket, melyek az adott termék értékesítési csomagjának része. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

5.      Kapcsolattartás

5.1.  A Szerződést érintő kapcsolattartás minden esetben írásban történik. Írásbeli kapcsolattartásnak minősül az elektronikus levél (e-mail) vagy a fax útján történő kommunikáció is. Vita esetén a küldő félnek kell bizonyítani azt, hogy a küldemény, a fax vagy az e-mail üzenet a másik félhez megérkezett.

5.2.  Üzemeltető levelezési címe: 1094 Budapest, Berzenczey utca 39-41.

6.      Jótállás, szavatosság

6.1.  Üzemeltető legalább a hatályos jogszabályok szerinti jótállási időt vállalja az egyes termékek vonatkozásában, amennyiben azonban a termékekre a gyártó a jogszabályi rendelkezésekhez képest kedvezőbb feltételekkel biztosít jótállást, úgy a Vevő (Felhasználó) ezen kedvezőbb feltételekkel érvényesítheti jótállási jogait. A konkrét garanciális (jótállási) idő minden termék termékleírásában kerül feltüntetésre.
6.2.  A termékeknél a számla egyben jótállási jegyként is szolgál, így ezekhez Üzemeltető külön jótállási jegyet nem ad.

6.3.  Jótállási igény nem érvényesíthető: rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén, továbbá karbantartási – tisztítási munkák esetén, illetve a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén és végül a kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén, valamint a természetes használatból származó nyomokra vonatkozóan.

6.4.  Üzemeltető szavatossági felelőssége a Polgári Törvénykönyvben szabályozott rendelkezéseken alapul és ahhoz igazodik.

7.      Felelősségvállalás

7.1.  Az Üzemeltető nem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért.

7.2.  Az Üzemeltető a Webáruházon megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit.

8.      Megszüntetés

8.1.  Az Üzemeltető jelen Felhasználási Feltételeket abban az esetben jogosult felmondani, ha a Felhasználó jelen Felhasználási feltételeket vagy a vonatkozó jogszabályokat megsérti. Az Üzemeltető részéről történő felmondás a Felhasználó kizárásának következményével jár.

9.      Vegyes rendelkezések

9.1.  Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítsa.

9.2.  Az Webáruházon megjelenített termékképek illusztrációk, azok a valóságtól eltérőek lehetnek.

9.3.  Az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető megbízottja a termék kiszállításakor adja át a kiállított számla eredeti példányát a Vevő részére, illetve egyes esetekben az Üzemeltető a számla eredeti példányát a Felhasználó levelezési címére küldi meg.
9.4.  Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, érvénytelennek minősül, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényességét.

9.5.  A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget.

9.6.  A Szerződés időtartama alatt, illetve azt követően is az Üzemeltető és a Felhasználó együttműködésre köteles. Amennyiben a felek között valamilyen kérdés, vagy vita merülne fel és erre vonatkozóan a jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz, úgy a jelen Felhasználási Feltételek szellemiségének és az Üzemeltető vélhető céljának, figyelembevételével kötelesek a vita, illetve a kérdés eldöntésére.

9.7.  Üzemeltető a Webáruházon keresztül kötött szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó által megadott adatokat, így különösen az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét.

9.8.   Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megrendelés során megadott személyes adatait Üzemeltető a megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából kezelje.

9.9.  Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználók adatait a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli.

9.10.    Üzemeltető a Webáruház működtetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései szerint végzi.

9.11.    Jelen Felhasználási Feltételek nem utal magatartási kódexre.

9.12.    A felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.

9.13.    Üzemeltető és Felhasználó mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A Felek az esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróságok joghatóságát.